Clubregels

CLUBREGELS

Huishoudelijk Reglement Vespa Club Mechelen VZW

 

Oktober 2013

Vespa Club Mechelen VZW, verder ook VCM genoemd, werd vlug een officiële club onder de vleugels van Vespa Club België. Vanaf 2016 zal Vespa Club Mechelen op de eerste dinsdag van februari een jaarvergadering houden voor alle leden. Moest deze vergadering niet kunnen doorgaan zullen de leden op een andere wijze geïnformeerd worden over het aankomende werkjaar.

 

Lid worden

Iedereen met een passie voor de Vespa, Lambretta, Bajaj of LML is van harte welkom in de club.

 

Naast leden kunnen steunende sympathisanten/sponsors ook lid worden.

 

Door lid te worden van Vespa Club Mechelen VZW ontlast elk lid het bestuur (de coördinator, de webmaster, de ritten-coördinator, de secretaris, etc……) van Vespa Club Mechelen VZW van elke verantwoordelijkheid in geval van een ongeval of schade veroorzaakt op weg naar, bij, tijdens en na een clubactiviteit.

 

Elk aangesloten lid heeft het recht om deel te nemen aan alle clubactiviteiten van Vespa Club Mechelen VZW met uitzondering van de bestuursvergaderingen.

 

De aansluiting gebeurt na het versturen van het inschrijvingsformulier en nadat het lidgeld ten bedrage van € 20 op de rekening van het VCM is gestort of cash werd betaald aan de penningmeester.

 

Om lid te worden van Vespa Club Mechelen moet worden voldaan aan de voorwaarden van het lidmaatschap.

 

Voorwaarden van het lidmaatschap van Vespa Club Mechelen VZW:

Voertuig en Rijgedrag

 • Voor de voertuigen dienen alle wettelijke bepalingen te worden nageleefd inzake de vereiste wettelijke papieren zoals rijbewijs, inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest en een geldende verzekering.
 • Het voertuig moet in degelijke staat en conform de Belgische wetgeving zijn, en dit zonder gevaar of hinder te vormen voor de andere leden. Bv; verlichting, signalisatie, banden, uitlaat, etc…..
 • Elk lid respecteert de verkeerswetgeving: Stoppen voor een rood verkeerslicht tijdens de activiteiten zoals rondritten. Voorrang van rechts respecteren als het verkeer niet wordt opgehouden door een wegkapitein.
 • Snelheidslimieten respecteren; een voorrijdend clublid volgen is geen vrijgeleide om de geldende snelheidslimieten niet na te leven.
 • Steeds alle wettelijke verplichte kledij voorzien; helm, lange broek, lange mouwen, handschoenen. Dit zowel voor de bestuurder als de bijrijder.
 • De instructies van de wegkapiteins ten allen tijde opvolgen en steeds achter de vooroprijdende wegkapitein blijven.
 • Zoveel mogelijk een vaste plaats innemen, op de eigen weghelft blijven (geschrankte formatie), veelvuldig inhalen vermijden (uitzondering: de wegkapiteins).
 • Voldoende afstand houden, zeker als volger van de voorste wegkapitein (beducht zijn voor plotse rem- of afslag manoeuvres)Onmiddellijk hulp bieden bij een ongeval.
 • In het bezit zijn van een voertuig van het merk Vespa, Lambretta, Bajaj of LML. Andere merken worden niet toegelaten. U kan lid worden van VCM als bijrijder (passagier) indien er reeds een familielid of vriend rijdend lid is, het lidgeld van een bijrijder is hetzelfde als dit van een rijdend lid, de bijrijder stemt ook in met het huishoudelijk reglement na registratie en betaling lidgeld.

De inschrijving :

- Uit de hand : het inschrijvingsformulier en het lidgeld worden cash aan de penningmeester overhandigd.

 

- Per mail samen met overschrijving.

 

- Via het website inschrijvingsformulier "lid worden" en betaling via overschrijving op het rekening nummer BE24 3631 5903 1338 van Vespa Club Mechelen VZW, Estintori della Luna.

 

 • Door het lidgeld te betalen gaat het lid automatisch akkoord met de clubreglementen en de toelatingsvoorwaarden.
 • Het lidgeld betaald in 2017 is geldig tot en met eind december 2017. De lidgelden van de volgende jaren worden steeds in de loop van de maand november voorafgaand aan een nieuw jaar voldaan.
 • Betalingen voor 1 september gelden enkel voor het lopende kalenderjaar, behalve indien het bestuur hier anders over oordeelt.
 • Na 1 september telt de betaling van het lidgeld voor het volgende kalenderjaar.
 • Na betaling en registratie van een nieuw lid wordt een lidkaart in de mate van het mogelijke snel geleverd. Door het feit dat we een officiële Vespaclub zijn is het wenselijk telkens voor 15 december het lidmaatschap te hernieuwen zodat we alle communicatie met Vespa Club België tijdig kunnen verwerken.
 • Vanaf 2014 wordt er in de regel vanuit gegaan dat elk potentieel lid, alvorens het lidgeld over te maken, één of twee keer deelneemt aan een clubactiviteit. Dit stelt beide partijen (het potentiële lid en de andere leden van VCM) in staat om elkaar te leren kennen.
 • Wie op 15 januari zijn lidgeld niet heeft verlengd word automatisch geschrapt.

De uitsluiting:

Dit betreft het recht van het bestuur om iemand te weigeren of uit te sluiten:

 

 • Het bestuur van VCM heeft het voorrecht om aanvragen voor lidmaatschap te weigeren.
 • Als de reglementen of toelatingsvoorwaarden niet worden nageleefd, kan het bestuur van VCM een lid met onmiddellijke ingang uitsluiten van alle clubactiviteiten van VCM zonder terugbetaling van het lidgeld.
 • Bij wangedrag of agressief gedrag of wanneer een lid schade berokkent aan de club of één van zijn leden, zal dezelfde sanctie worden uitgevoerd zoals beschreven in het vorige punt b.
 • Een Vespa rijder die nog geen clublid is, mag ten hoogste twee keer ‘proberen’ door een rit mee te maken als vrije deelnemer. Dit is geheel op eigen risico, de Vespa Club Mechelen VZW kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor schade van welke vorm ook. De vrije deelnemer geniet ook niet van eventuele voordelen die een betalend clublid geniet. Vanaf de derde keer wordt van de vrije deelnemer verwacht dat hij zich clublid maakt.

Terugbetalingen:

Zoals eerder vermeld, wordt het lidgeld niet teruggestort als een lid van het lidmaatschap op een bepaalde manier zou afzien.

 

Wat evenementen betreft, waarvoor vooraf moet worden ingeschreven, wordt eveneens geen terugbetaling voorzien. Een lid dat plots afzegt, moet zelf voor vervanging zorgen.

 

Slechts in uitzonderlijke gevallen zoals een sterfgeval of ander onheil, zal het bestuur een arbitraire beslissing nemen tot terugbetaling omdat het menselijke primeert. Dit wordt als absolute uitzondering gezien.

 

Beeldmateriaal:

Elk ingeschreven lid geeft de toestemming aan VCM om beeldmateriaal vastgelegd op en tijdens de activiteiten te gebruiken voor publicatie op de sociale media (club website, club publicaties, e.d.)